ZÁKAZNICKÉ LINKY

 

   + 420 605 241 216

 

  + 420 603 475 781

 

e-mail :

info@zlateslitky.com 

 

          

Přihlášení
Zaregistrovat se Zapomenuté heslo
Odběr novinek
Domů / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky vydává společnost SUNNY ON-LINE, s.r.o., se sídlem Revírní 62, Děčín XI, 405 02, IČ 25450514, DIČ CZ25450514, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 18813, jakožto prodávající.
 
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP") upravují uzavření obchodního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím.
 
I. Objednávka
 
Kupující může objednat zboží od prodávajícího zvoleným  způsobem:
 
Vyplní elektronickou objednávku na stránkách prodávajícího na adrese www.zlateslitky.com a odešle, nebo emailem na info@zlatesitky.com.
  • Podstatné náležitosti objednávky, jsou následující:
  • Identifikační údaje kupujícího, včetně e-mailu a telefonního čísla;
  • Doručovací adresa, je-li odlišná od údajů dle písmene a);
 
Množství požadovaných kusů investičních slitků nebo mincí a jejich hmotnost.
 
Pro většinu uzavřených obchodů není vyžadována obchodníkem záloha. Pokud se obchodník rozhodne pro fixaci ceny vystavit zálohovou fakturu, je požadována záloha ve výši 10%-50% z fixované ceny objednaného zboží. Cena, která je uvedena u zboží na e-shopu v době objednávky v pracovní den od 9.00-15.30 hod. je konečná a obchodníkem je potvrzena zasláním zálohové faktury či proforma faktury na klientův email.
 
Zálohu je možné uhradit bezhotovostní platbou na níže uvedené účty :
  • Na účet v Komerční bance 35-9500000227/0100 vedený v Kč
  • Na účet České spořitelny  991824309/0800  vedený v Kč
  • Na účet v ČSOB 274430745/0300 vedený v Kč
  • Na účet  v  Raiffeisenbank  5416578001/5500  /multiměnový účet/, platba v  Kč i v EUR
  • Na účet v Komerční bance 43-8300227/0100 vedený v EUR
  • Na účet České spořitelny   4355992/0800 vedený v EUR
  • Na účet Citfin, spořitelní družstvo  CZK 1045227/2060 /multiměnový účet/, platba možná v Kč i EUR
 
Ceny v našem e-shopu jsou pro zákazníka konečné. Odesláním závazné objednávky je ze strany zákazníka učiněna závazná objednávka. Uskutečněný obchod je obchodníkem stvrzen bez zbytečné prodlevy odesláním faktury nebo zálohové faktury na e-mail zákazníka. Pokud klient vytvořil a odeslal objednávku v jiné než pracovní dny či  ve svátek a v jiné časy než mezi 9.00 hod. až 15.30 hod., je objednávka přijata v režimu off-line a zákazníkovi bude nabídnuta telefonicky nebo emailem první dostupná ostrá cena v první pracovní den následující po vytvoření a odeslání objednávky. O mimořádných státních svátcích v zemích dodavatelů či o náhlých výpadcích v obchodování ze strany dodavatele je klient vždy informován v informačním boxu na titulní straně e-shopu www.zlateslitky.com.
 
Odesláním faktury nebo zálohové faktury obchodníkem je obchod považován za uzavřený z obou stran a nelze od něho již odstoupit (dle ustanovení § 54c odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník). V případě nedodržení podmínek ze strany zákazníka se zákazník odesláním závazné objednávky zavazuje ke smluvní pokutě 0,5% z objemu obchodu za každý den prodlení. Lhůta pro smluvní pokutu začíná běžet 5. pracovním dnem od uzavření obchodu. Tuto smluvní pokutu má obchodník právo vymáhat soudní cestou.
 
Odstoupit od odeslané závazné objednávky může zákazník maximálně do 20 minut od odeslání objednávky, a to zasláním STORNO e-mailu na e-mail obchodníka s uvedením čísla objednávky. V případě splnění těchto podmínek je obchodník povinen obchod anulovat na své náklady. Zrušení obchodu bude klientovi potvrzeno zpětným e-mailem.
 
Obchodník má právo na základě vlastního posouzení rizika zaslat zákazníkovi nejprve zálohovou fakturu ve výši 10% - 50%  z objemu obchodu a po její úhradě obratem fakturu doplatkovou. Zákazník se zavazuje uhradit případnou zálohovou fakturu do 2 hodin (120 minut) a fakturu do 48 hodin od vystavení dokumentů obchodníkem. Za uhrazení se považuje připsání finančních prostředků na účty obchodníka nebo složení hotovosti klientem na jedno z výdejních míst obchodníka (do výše 265 000 Kč)  nebo printscreen obrazovky el. bankovnictví s realizací převodu finančních prostředků z jiné banky nebo oskenovaný potvrzený platební příkaz z banky. Obchodník si vyhrazuje právo domluvit se zákazníkem platební podmínky individuálně jinak.
 
V případě obchodu, kdy je obchodníkem požadována záloha, je po obdržení objednávky a úhradě zálohy, objednávka považována prodávajícím za akceptovanou. Prodávající sdělí po fixaci ceny kupujícímu kupní cenu investičního zlata (stříbra) prostřednictvím e-mailu na emailovou adresu udanou kupujícím a zašle kupujícímu fakturu s konečnou cenou, která je již neměnná.
 
Kupující po obdržení fakturace uhradí obratem doplatek kupní ceny. Pro splnění této podmínky postačí prodávajícímu printscreen obrazovky nebo oskenované potvrzení o odeslání platby.
Po dohodě je možné doplatit zboží oproti jeho fyzickému předání. Toto se týká dle zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti obchodů, kde výše doplatku v hotovosti nepřesáhne částku  265.000,- Kč.
 
Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat ji, nebo předat objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce do 10 pracovních dnů od úhrady plné kupní ceny.
 
V  případě nepředvídatelných   událostí  se  mohou termíny dodání prodloužit a na základě ujednání se stanoví jiný termín dodání zboží.
Přesáhne-li termín dodání 30 dnů od úhrady plné ceny zboží, má klient nárok na odstoupení od kupní smlouvy.
Prodávající je povinen vrátit složené finanční prostředky kupujícímu v plné výši do 3 pracovních dnů od obdržení písemného odstoupení od kupní smlouvy. 
 
Prodávající může odmítnout realizaci objednávky v následujících případech:
 
V případě nesprávného zápisu zveřejněné aktuální ceny. O této skutečnosti bude kupující okamžitě e- mailem informován.
Pokud byl kupující v minulosti s prodlením s úhradou ceny za odebrané zboží, případně nesplnil jiné podmínky nebo závazky z hlediska odběru odebraného zboží.
 
Pokud kupující odmítne potvrdit objednávku po učiněném telefonickém dotazu ze strany prodávajícího, případně neodpoví-li na e-mailový dotaz prodávajícího déle než 24 hodin od posledního kontaktu.
 
Pokud kupující uvede nesprávné údaje z hlediska doručovací adresy, případně jiné potřebné identifikační údaje.

 

Internetový obchod www.zlateslitky.com je otevřen 24  hodin denně, 7 dní v týdnu. Ceny se aktualizují na základě cen drahých kovů na Londýnské burze a zároveň dle aktuálního kurzu EUR/CZK.

 

 
Nákup produktů  v provozní  době 
 
Pokud objednáváte  produkty v provozní době, tj.  od 9.00 hodin do 15:30 hodin SEČ, je vaše objednávka závazná  dle  těchto obchodních podmínek.
 
Nákup produktů  mimo provozní dobu  
 
Produkty objednané v pracovních dnech mezi 15.31 hod. a 8.59 hod. SEČ a o víkendu vč. státních svátků, jsou zaznamenány v režimu off-line.
 
Zálohovou fakturu pro takové objednávky vystaví prodávající následující pracovní den ráno. Zákazník tak získá produkt za cenu, kterou mu prodávající nabídne v provozní době první pracovní den následující mu vytvoření a odslání objednávky. Nabídka proběhne formou emailu nebo telefonicky. Objednávka bude platná po opětovném odsouhlasení ceny zákazníkem.
 
II. Cena a  záloha
 
Cena zlata a specifikace investičních slitků je uvedena na adrese www.zlateslitky.com. Aktuální kupní cena zlata je zobrazena na stránkách www.zlateslitky.com a mění se i v momentě vložení požadovaného zboží do nákupního košíku zákazníka. V momentě odeslání objednávky obchodníkovi je tato cena pro zákazníka konečná a závazná. Bude stanovena prodávajícím  záloha, v řádu desítek minut po připsání garanční zálohy ve výši 10%-50% z objemu zakázky na účet prodávajícího, a to dle ceny zlata na světových trzích.
 
Záloha se následně odečte z celkové částky, kterou má kupující zaplatit, tj. doplatí jen rozdíl mezi celkovou cenou a složenou garanční zálohou.
 
Pokud je obchodníkem požadována záloha, je složení zálohy ve prospěch prodávajícího podmínkou realizace dalších úkonů ze strany prodávajícího směřujících k dodání zboží, tj. zejména ke stanovení a následnému sdělení aktuální kupní ceny zlata kupujícímu.
 
Celková kupní cena bude kupujícímu vyúčtována daňovým dokladem - fakturou a bude zahrnovat aktuální kupní cenu zlata a cenu případného poštovného, balného a dobírky.
 
Tato celková kupní cena bude snížena o výši složené garanční zálohy.
Úhrada ceny v hotovosti je možná pouze pokud celková cena jedné platby nebo doplatek celkové ceny  nepřesáhne částku 265.000,- Kč.
 
V případě, že kupující složí garanční zálohu, ale neuhradí celou kupní cenu do 5 pracovních dnů, není-li dohodnuto jinak a prodávající se vzdá práva domáhat se doplatku kupní ceny na základě závazné objednávky, zavazuje se kupující k:
 
Propadnutí garanční zálohy ve prospěch prodávajícího. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, na níž se smluvní pokuta nevztahuje. Ve smluvní pokutě jsou obsaženy náklady na stornopoplatky, rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou v případě zpětného odkupu, kurzovní rozdíly, dopravní náklady aj.
 
Je-li kupující spotřebitelem, pak se smluvní vztah řídí ustanovením § 54a a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. Jelikož se jedná o smlouvu o finančních službách, jejichž cena závisí na pohybech cen na finančních trzích, které prodávající nemůže ovlivnit, má prodávající vedle smluvní pokuty rovněž právo na náhradu škody spočívající v účelně vynaložených nákladech v souvislosti s realizací závazné objednávky kupujícího a na náhradu ušlého zisku.tzn. na  stornopoplatky, rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou v případě zpětného odkupu, kurzovní rozdíly, dopravní náklady aj.
 
Pro případ prodlení kupujícího s úhradou celkové kupní ceny se sjednává smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den, v němž prodlení trvá.
 
III. Dodací  podmínky
 
Při osobním odběru zboží ve výši celkové kupní ceny do 265.000,- Kč, bude zboží připraveno k osobnímu odběru v kanceláři prodávajícího společnosti SUNNY ON-LINE, s.r.o. na adrese: Náměstí Míru 219, 543 01 Vrchlabí nebo po předchozí domluvě ve výdejních místech společnosti.
 
Odeslání zboží v cenném psaní prostřednictvím České pošty, bude kupujícímu oznámeno prostřednictvím e-mailu včetně kontrolního čísla zásilky. Česká pošta akceptuje donášku na adresu zákazníka do částky 100.000,- Kč, u vyšších částek je nutné vyzvednout zásilku osobně na pobočce ČP( až do výše 1mil. Kč).
 
Při odběru uhrazeného zboží v celkovém objemu nad 1 500.000,-Kč lze podmínky dodání zboží dohodnout individuálně na přání klienta. Platí pro území ČR.
 
IV. Závěrečná  ustanovení
V případě, že kupující neobdrží zásilku se zbožím do dvou pracovních dnů, jejíž odeslání mu bylo oznámeno, nebo je zásilka neúplná, nebo poškozená (v takovém případě odmítne zásilku převzít), je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat prodávajícího písemnou cestou nebo osobně na adrese SUNNY ON-LINE,s.r.o. nám. Míru 219, 543 01 Vrchlabí, popř. e-mailem na adrese info@zlateslitky.com.
 
Prodávající zajišťuje odkup jím prodaného zboží. Cena odkupu se stanovuje individuálně.
 
Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl kupující, budou využity pouze k účelu naplnění realizace kupní smlouvy. Prodávající je oprávněn poskytnout tyto údaje třetí osobě pouze pokud to bezprostředně souvisí s realizací objednávky kupujícího (tj. Česká pošta, případně jiní přepravci).
 
Smluvní vztah se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, případně zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem.
 
Tyto obchodní podmínky vstupují  v platnost dne 1. 1. 2015.

 

 V. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu viz. zde.